Polityka prywatności (zawierająca obowiązek informacyjny) dla sympatyków Fundacji Instytut Nowej Europy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w imieniu Fundacji Instytut Nowej Europy (dalej „Fundacja”) informujemy, że

[Administrator] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Instytut Nowej Europy z siedzibą w Warszawie (00-801), przy ul. Chmielna 73, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000775739.

[Administrator Bezpieczeństwa Danych Osobowych] W razie konieczności może Pani/Pan skontaktować się z naszym Administratorem Bezpieczeństwa Danych Osobowych / Inspektorem Ochrony Danych Osobowych [Marcin Chruściel, nr tel.: 696-871-170, adres e-mail: marcin.chrusciel@ine.org.pl].

[Cel i podstawy przetwarzania danych] Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach:

  1. udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  2. ​utrzymywania stałego kontaktu z Administratorem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych – podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
  3. przesyłania newslettera – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

[Kategorie danych osobowych] Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

[Odbiorcy danych] Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym podmiotom przetwarzającym i innym odbiorcom, czyli podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe oraz podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

[Przekazywanie danych do państw trzecich] Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

[Okres przechowywania danych] Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres 3 lat.

[Prawa osób, których dane dotyczą] Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  1. Prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. Prawo sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych;
  3. Prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
  4. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  5. Prawo przenoszenia danych;
  6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Wymóg podania danych] Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytania oraz przesłać newsletter, w razie braku wyrażenia zgody nie będziemy mogli skontaktować się z Panią/Panem.

[Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu] Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

[Zmiana polityki prywatności] Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.